چگونه سحرخیزی زندگی هزاران نفر را دگرگون کرده؟

چگونه افرادی موفق مثل زاکر برگ موسس فیسبوک یا جک دورسی مالک توییتر یا ریچارد برانسون مالک شرکت ویرجین

توانسته اند موفقیت های عظیم با ایجاد عادت سحرخیزی به دست بیاورند

رازی که رتبه های برتر کنکور دارند چیست؟

اسرار موفقیت پشت سر هم آنها در چیست

می خواهید از این فرصت و متدهای آنها آگاه شوید

فیلم زیر را دانلود کنید.