شما می توانید در سایت خود یا در شبکه های اجتماعی خود لینکی که تولید می شود را قرار دهید و سپس در ازای هر فروشی که از لینک شما صورت گرفت پورسانت 20 درصد دریافت کنید.(قبل از همه چیز عضو سایت شوید)

 

[affiliate_area]