می تونی بحث درباره مسیر عصبی چیست؟(چرادانستن آن برای همه واجب است) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!