می تونی بحث درباره کوین ترودو کیست؟ راست می گوید؟ یا دروغ؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!