می تونی بحث درباره چگونه یک ماشین پول سازی دائمی بسازیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!